Usluge mobilne telefonije

1. Tko su korisnici Okvirnih sporazuma za nabavu pokretne elektroničke komunikacijske usluge (ev.br. 11/2017)?
Korisnici novih Okvirnih sporazuma (ev.br. 11/2017) su, temeljem Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), članka 27. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16 i 104/16), članka 12. stavka 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine, broj 59/17) i Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu, KLASA: 022-03/17-04/229, URBROJ: 50301-25/12-17-2 od 14. lipnja 2017. godine (Narodne novine, broj 59/17), obveznici središnje javne nabave i javni naručitelji iz navedene Odluke Vlade Republike Hrvatske od 14. lipnja 2017. godine.
 
2. Korisnik je zaprimio upute za sklapanje ugovora o javnoj nabavi elektroničkih komunikacijskih usluga u pokretnoj mreži, te je utvrdio da nije naveden u Prilogu 4 Popis Korisnika Okvirnog sporazuma.

Kao obveznik središnje javne nabave, temeljem pravne osnove iz prethodnog odgovora korisnik može pristupiti neobvezujućem Okvirnom sporazumu za nabavu elektroničke komunikacijske usluge i opreme za korištenje istih, iako nije naveden na popisu iz Priloga 4 Okvirnih sporazuma.
U Prilogu 4 Okvirnih sporazuma navedeni su samo oni korisnici koji su iskazali potrebe za nabavom elektroničke komunikacijske usluge i opreme za korištenje istih.


 
3. Korisnik ne želi pristupiti Okvirnim sporazumima Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, nego će sam provesti postupak nabave pokretne elektroničke komunikacijske usluge i opreme za korištenje istih.

Okvirni sporazumi za nabavu pokretnih elektroničkih komunikacijskih usluga (ev.br. 11/2017-1, ev.br. 11/2017-2 i ev.br. 11/2017-3) su neobvezujući za sve korisnike javne nabave (obveznike temeljem Zakona o javnoj nabavi i ostale javne naručitelje sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu od 14. lipnja 2017. godine).
 
Dakle, korisnici središnje javne nabave nisu dužni sklapati ugovore o javnoj nabavi temeljem okvirnih sporazuma za nabavu pokretnih elektroničkih komunikacijskih usluga Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.
 
Pri provedbi samostalnog postupka dužni ste poštivati članak 17. stavak 2. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, a sukladno članku 17. stavku 3. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Središnjem državnom uredu treba dostaviti obavijest o toj odluci, a nakon provedenog postupka obavijest i do kada je ugovor sklopljen.
Informacije o samostalnim postupcima korisnika Središnjem državnom uredu su važne radi analize i izvještaja o učincima i izvršenju Okvirnog sporazuma, te razloga ne pristupanju istome.

4. Postoje li kakve prekršajne ili kaznene odredbe, ukoliko se korisnik odluči sam provesti postupak?

Budući da je okvirni sporazum neobvezujući korisnici središnje javne nabave nisu dužni sklapati ugovore temeljem istog.
Nema prekršajnih ili kaznenih odredbi ukoliko se korisnik odluči sam provesti postupak.
Podsjećamo da ste pri provedbi samostalnog postupka dužni poštivati članak 17. stavak 2. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.
 
Pri provedbi samostalnog postupka dužni ste poštivati članak 17. stavak 2. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, a sukladno članku 17. stavku 3. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Središnjem državnom uredu treba dostaviti obavijest o toj odluci, a nakon provedenog postupka obavijest i do kada je ugovor sklopljen.
Informacije o samostalnim postupcima korisnika Središnjem državnom uredu su važne radi analize i izvještaja o učincima i izvršenju Okvirnog sporazuma, te razloga ne pristupanju istome.


 
5. Korisnika zanima može li i je li obvezan i da li može dalje sklapati ugovor prema prethodnom okvirnom sporazumu koji je istekao 31. prosinca 2017. godine?

Ne, nije moguće zaključivanje novih ugovora po isteklom okvirnom sporazumu. Ugovori ili dodaci  ugovora sklopljeni po tom okvirnom sporazumu mogu vrijediti najdulje 12 mjeseci nakon isteka Okvirnog sporazuma.

6. Što sve korisnik mora napraviti prije ugovaranja temeljem okvirnih sporazuma (ev. Br. 11/2017).
  • Korisnik se treba javiti kontakt osobi za usuglašavanje i sklapanje ugovora odabranog ponuditelja (adresa e-pošte: SJN.mobilna2018@t.ht.hr; broj telefona: 014916813) u vezi daljnjih koraka koji se odnose na sklapanje novog ugovora temeljem Okvirnih sporazuma (ev.br. 11/2017).

  • Korisnik treba prethodno pripremiti POPIS BROJEVA na obrascu iz PRILOGA 5 Okvirnih sporazuma

  • Na ovoj poveznici možete preuzeti prijedloge pojedinačnog ugovora koje korisnici mogu prilagoditi svojim poslovnim procesima i potrebama

  • Za dodatne informacije u vezi ugovaranja usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži vidjeti Upute korisnicima za sve tri grupe predmeta nabave.

7. Kada korisnik nije u mogućnosti raskinuti ugovor zbog važeće ugovorne obaveze, što mu je činiti?

Korisnik, kao obveznik javne nabave, može se priključiti novom Okvirnom sporazumu sukcesivno.
Naime, Dokumentacijom o nabavi propisana je mogućnost da se obveznici i ostali korisnici javne nabave naknadno priključe novom Okvirnom sporazumu, istekom prethodnih ugovornih obaveza.

8. Je li propisano Dokumentacijom o nabavi ili okvirnim sporazumima ikakvo ograničenje nabave uređaja u odnosu na broj paketa i paketa+ koje korisnik planira nabaviti?

Sukladno članku 2. (PREDMET, VRIJEDNOST I TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUMA), stavku 7. okvirnih sporazuma za nabavu usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (ev. br. 11/2017-1, ev. br. 11/2017-2), količina navedena u Prilogu 1 okvirnih sporazuma za Grupu 1 i za Grupu 2 predmeta nabave je predviđena (okvirna) stoga je stvarna realizacija ovisna o potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima korisnika te može biti veća ili manja od predviđene količine.
 
Nadalje, okvirnim sporazumima za Grupu 1 i za Grupu 2 predmeta nabave nije propisano da se količina predmeta nabave uređaja ograničava na način da korisnik može naručiti uređaje za samo 50% pretplata koje ima.

9. Kako je uređen limit potrošnje za troškove mobilne telefonije u službene svrhe?

Limit za potrošnju uređen je Odlukom o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja (Narodne novine, broj 37/2016) od 20. travnja 2016. godine.
Člancima VII., VIII. i IX., (SLUŽBENI MOBILNI TELEFONI) Odluke se regulira korištenje i troškovi mobilne telefonije u poslovne svrhe, te iznosi limita potrošnje podijeljeni po I., II. i III. skupini državnih dužnosnika i  službenika. 
 
Određivanje limita za ostale službenike kojima se, zbog potrebe posla, odobrava upotreba mobilne telefonije, definira se internim aktom korisnika.
Pri kreiranju vlastitog internog akta, korisnik mora uvažiti uvjete spomenute u Odluci.

10. Korisnika zanima na koji način može odrediti limit potrošnje za svoje djelatnike te kako se može urediti plaćanje troškova izvan odobrenog limita.

Limit za potrošnju po korisniku nije uređen Dokumentacijom o nabavi niti okvirnim sporazumima jer Središnji državni ured za središnju javnu nabavu ne određuje limite potrošnje svojim Obveznicima i Korisnicima, niti ima ovlasti za određivanje istih.
Određivanje limita,  uključujući i odluku o uključivanju cijene uređaja u limite, ovisi isključivo o Internom aktu korisnika središnje nabave.
Pri kreiranju vlastitog internog akta, morate uvažiti postojeću Odluku Vlade Republike Hrvatske o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja (Narodne novine, broj 37/2016) od 20. travnja 2016. godine.
 
Privatni račun korisnika nije uređen Dokumentacijom o nabavi i okvirnim sporazumima, ovisi isključivo o Vašem internom aktu, a realizira se nakon potpisivanja ugovora s odabranim ponuditeljem i po proceduri koju određuje odabrani ponuditelj.

11. Korisnika zanima ulazi li jednokratna cijena uređaja u postojeće limite za korisnike, ili se nabava uređaja smatra zasebnom stavkom koja je neovisna od ponuđenih paketa i postojećih limita.

Uračunavanje plaćanja jednokratne cijene uređaja u limite, ovisi isključivo o tome na koji način je definirana nabava  telekomunikacijske opreme Internim aktom korisnika.
 
Pri kreiranju vlastitog internog akta, morate uvažiti postojeću Odluku Vlade Republike Hrvatske o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja (Narodne novine, broj 37/2016) od 20. travnja 2016. godine.

12. Kako je definiran neograničeni podatkovni promet?

U svim paketima koji su predviđeni ovim postupkom javne nabave mobilne telefonije (ev. br. 11/2017) mobilni Internet se može koristiti neograničeno, s time da, dok se ne potroši podatkovni promet uključen u pojedini paket korisnik će moći koristiti podatkovni promet po maksimalno dostupnoj brzini 4G brzini koji Odabrani ponuditelj može isporučiti u datom trenutku,
Nakon što se iskoristi podatkovni promet po maksimalnoj 4G brzini, korisnik može nastaviti neograničeno korištenje interneta po brzini od 64 kbps što je dovoljno za, primjerice slanje ili primanje e-pošte ili može uključiti dodatne pakete s određenom količinom podatkovnog prometa koji ponovno omogućava korištenje interneta po maksimalnoj brzini.
Dodatni paketi se mogu aktivirati  tijekom čitavog obračunskog razdoblja, te vrijede do isteka istog.

13. Korisnik želi znati na koji način može podijeliti trošak korištenja usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj usluzi između tijela državne uprave i pojedinog djelatnika.

Trošak korištenja usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj usluzi između tijela državne uprave i pojedinačnog korisnika navedene usluge uređuje se internim aktom korisnika okvirnih sporazuma kojim se propisuje limit potrošnje za pojedinačnog korisnika.
 
Privatni račun korisnika nije uređen Dokumentacijom o nabavi i okvirnim sporazumima, ovisi isključivo o Vašem internom aktu, a realizira se nakon potpisivanja ugovora s odabranim ponuditeljem i po proceduri koju određuje odabrani ponuditelj.

14. Korisnika zanima mogu li se paketi+ ugovoriti prije nabave uređaja.

Paketi koji se odnose na nabavu GSM uređaja se mogu ugovoriti odmah, a s predstavnicima odabranog ponuditelja dogovara se kada će uređaji biti isporučeni, tj. ugovara se dinamika isporuke uređaja.

15. Korisnik je sklopio ugovor o nabavi usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. Iz istoga je vidljivo da korisnik planira nabaviti i GSM uređaje i/ili 4G modeme putem narudžbenice za vrijeme trajanja ugovorne obaveze. Korisnika zanima treba li slati narudžbenice za nabavu GSM uređaja i 4G modema Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu.
Sukladno obavezama o praćenju, ugovor je potrebno poslati u Središnji državni ured i upisati u Registar ugovora. Narudžbenice je potrebno poslati elektroničkim putem ali nije potrebno zasebno upisivati u Registar. Prilikom upisa kvartalne realizacije, iznosima plaćenim po ugovoru dodajte i iznose plaćene po narudžbenicama u tom kvartalu.
 
Objašnjenje:
 
Iz ugovora o javnoj nabavi usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i opreme za korištenje tih usluga i iz priloga istim ugovorima, vidljiva je količina ugovorenih paketa te količina planirane nabave uređaja. Iz ugovora nije vidljiva dinamika, naziv i količina uređaja koje ste nabavili. Stoga molimo poslati skenirane narudžbenice Središnjem državnom uredu i to na adresu elektroničke pošte: mobilna@sredisnjanabava.hr.
16. Korisnik je sklopio ugovor o nabavi usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, te ga zanima što mu je činiti u slučaju da količine iskazane potpisanim ugovorom (GSM uređaji, 4G modemi i SIM priključci) nisu dostatne.
U ovom slučaju korisnik treba sklopiti aneks ugovora s odabranim ponuditeljem u kojem će obuhvatiti nove količine predmeta nabave (GSM uređaji, 4G modemi i SIM priključci). Korisnik se prilikom sklapanja aneksa ugovoru treba rukovoditi odredbama članka 314. do 321. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) kojima su propisane izmjene ugovora o javnoj nabavi.
17. Gdje se mogu vidjeti cijene i komercijalni nazivi usluga koji su navedeni u troškovniku okvirnih sporazuma 11/2017?
Cijene i komercijalne nazive svih usluga, ugovorenih i dostupnih temeljem troškovnika okvirnih sporazuma 11/2017.,  možete vidjeti u službenom cjeniku odabranog ponuditelja na sljedećoj poveznici, https://www.hrvatskitelekom.hr/pravne-napomene/cjenici, u MOBILNIM USLUGAMA, dokument „Cjenik mobilnih usluga Hrvatskog Telekoma“, stranice 58, 59 i 60.
18. Gdje se mogu vidjeti cijene usluga koje nisu navedene u troškovniku okvirnih sporazuma 11/2017 a vezane su uz predmet nabave i primjenjuju se na korisnike Okvirnih sporazuma?
Cijene i komercijalni nazivi svih usluga izvan troškovnika možete vidjeti u službenom cjeniku odabranog ponuditelja na sljedećoj poveznici, https://www.hrvatskitelekom.hr/pravne-napomene/cjenici, u MOBILNIM USLUGAMA, dokument „Cjenik mobilnih usluga Hrvatskog Telekoma“, stranice 58, 59 i 60.
19. Da li se ugovorna obaveza započinje ispunjavati datumom isporuke uređaja ili ugovaranja paketa+, odnosno paketa koji su namijenjeni za nabavu GSM uređaja?
Ugovorna obaveza se kreće računati s datumom ugovaranja paketa+.
 
Datum isporuke uređaja ugovorenih paketom+ može biti različit od dana ugovaranja navedenog paketa, a ugovorna obaveza uvijek započinje se ugovaranjem +paketa.
 
Člankom 3., stavkom 5. Okvirnih sporazuma (ev.br. 11/2017-1 i ev.br. 11/2017-2) propisano je da se ugovaranjem +paketa, ujedno ugovora i ugovorna obaveza od 24 mjeseca, a dodatno, da ista ne može biti dulja od 12 (dvanaest) mjeseci od isteka roka na koji je Okvirni sporazum sklopljen.