Usluge kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte kolektivnoosiguranje@sredisnjanabava.hr, zaključno do 27. studenoga 2017. godine.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu produžuje vrijeme trajanja prethodnog savjetovanje uz dvije opaske:
  1. priložen je troškovnik,
  2. izmijenjena je točka 10. nacrta Dokumentacije o nabavi.

Nastavno na navedeno, upućuju se gospodarski subjekti posebnu pozornost obratiti na ESPD obrazac, te upute za popunjavanje istog.