Kabinet državnog tajnika

U Kabinetu državnog tajnika obavljaju se administrativni i stručni poslovi za državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika; stručni i administrativni poslovi u vezi s realizacijom programa rada i aktivnosti državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika. Kabinet koordinira izradu strateškog plana Središnjeg državnog ureda, sukladno Zakonu o proračunu; obavlja poslove unutarnjeg informiranja Središnjeg državnog ureda, pripreme i provođenja promotivnih aktivnosti Središnjeg državnog ureda; obavlja poslove vezane uz pravo na pristup informacijama i odnose s javnošću te obavlja komunikaciju sa službom za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske, priprema materijale za potrebe komunikacije Središnjeg državnog ureda s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima državne uprave te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.