Samostalna služba za upravljanje ljudskim potencijalima, opće poslove, računovodstvo i financije

Samostalna služba za upravljanje ljudskim potencijalima i opće poslove prati i provodi mjere planiranja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Državnog ureda; koordinira poslove izbora kandidata za prijam u državnu službu; koordinira pripremu prijedloga rješenja o prijmu i rasporedu službenika i namještenika te ostalih rješenja iz područja službeničkih i radno-pravnih odnosa; sudjeluje u izradi, donošenju i provedbi programa razvoja, upravljanja i stručnog usavršavanja; prati rad državnih službenika i namještenika te napredovanje i promicanje u službi; koordinira postupak za utvrđivanje činjeničnog stanja vezanog za eventualno počinjenje lakših ili težih povreda službene dužnosti; izdaje potvrde o statusu službenika i namještenika Državnog ureda; vodi propisane evidencije i osobne očevidnike, redovito dostavljajući nove podatke u Registar zaposlenih u javnom sektoru; obavlja stručne poslove uređivanja i provođenja zaštite na radu i protupožarne zaštite; obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na primitak i otpremu pošte, urudžbiranje i arhivu, umnožavanje materijala; koordinira prijevoz i upotrebu službenih vozila za potrebe Državnog ureda; organizira poslove održavanja poslovnog prostora, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.