Potrošni materijal - Nacrt Dokumentacije o nabavi

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za nabavu potrošnog materijala.

Dokumentacija se može preuzeti ovdje.

Pisane vijesti