Nabava i isporuka tableta, ormarića za tablete, prijenosnih računala i projektora

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvšenje ugovora 14. svibnja 2019. godine objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 21. svibnja  2019. godine.
 
Ovaj postupak javne nabave provodi se u svrhu opremanja škola i drugih odgojno – obrazovnih ustanova informatičkom opremom u sklopu II. faze projekta "Podrška provedbi Cjelovite kurikulame reforme" koji se provodi u sklopu Operativnoga programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020." Europskoga socijalnog fonda, gdje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja nositelj projekta "Podrška provedbi Cjelovite kurikulame reforme".