Obavijest o postupku javne nabave računala i računalne opreme

Postupak javne nabave računala i računalne opreme objavljen je 11. ožujka 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Državni ured za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Državni ured) provodi otvoreni  postupak javne nabave računala i računalne opreme za korisnike središnje javne nabave određene člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine broj 3/15), pod evidencijskim brojem 2/2015. Rok za dostavu ponuda, odnosno javno otvaranje je predviđeno za 22. travnja 2015. g. pri čemu je obvezna elektronička dostava ponuda.
 
Državni ured je 2012. godine proveo prvi postupak javne nabave računala i računalne opreme, pod evidencijskim brojem 7/2012, s procijenjenom vrijednosti od 55.000.000 kn, temeljem kojeg je bio zaključen okvirni sporazum na razdoblje od 2 godine. Okvirni sporazum je bio financijski i količinski izvršen tijekom prve godine trajanja okvirnog sporazuma te je Državni ured počeo pripremati novi postupak nabave predmetne opreme, uzimajući u obzir analizu izvršenja realiziranog okvirnog sporazuma.
 
Procijenjena vrijednost novog postupka nabave iznosi 48.800.000 kn za dvogodišnje razdoblje, a po provedenom postupku bit će sklopljen okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom. Okvirnim sporazumom će biti utvrđeni uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi  kojega će korisnici sklapati s odabranim ponuditeljem ili ponuditeljima.
 
Korisnici središnje javne nabave, definirani člankom 12. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda i utvrđeni okvirnim sporazumom su: Ured Predsjednika RH, Hrvatski Sabor, Vlada RH i stručne službe VRH, ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije (ukupno 47 korisnika). Također, okvirni sporazum će koristiti i korisnici iz nadležnosti pojedinih tijela: Uredi državne uprave u županijama iz nadležnosti Ministarstva uprave te  sudovi i kaznionice iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa.
 
U ovom postupku nabavljaju se računala i računalna oprema prema 5 grupa predmeta nabave: osobna računala i monitori, all-in-one računala, prijenosna računala, neprekidna napajanja, te ostala periferna i povezana računalna oprema, s obveznim jamstvenim rokom od minimalno 3 godine (za računala) odnosno 1 godina (neprekidna napajanja i ostala oprema), sve sukladno potrebama korisnika središnje javne nabave.
 
Količine predmeta predstavljaju okvirne količine za dvogodišnje razdoblje te se korisnici ne obvezuju na realizaciju navedenih količina u cijelosti. Stvarna realizacija ovisi o potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima korisnika te može biti veća ili manja od okvirne količine, ali  ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
 
Financijska sredstva nabave planirana su u proračunu korisnika središnje javne nabave, a realizacija okvirnog sporazuma moguća je i putem korištenja sredstava iz fondova Europske unije.
 
Tijekom pripreme postupka javne nabave, u dijelu tehničke specifikacije, Državni ured je aktivno surađivao s ključnim korisnicima, odnosno stručnim djelatnicima iz pojedinih tijela državne uprave. Također je bilo provedeno nekoliko usuglašavanja i revidiranja potreba prema korisnicima s ciljem standardizacije artikala i ujednačavanja potreba.
 
Uzimajući u obzir izvješća i preporuke Europske komisije, kao i dobru praksu Europske unije, Državni ured u ovom postupku koristi kriterij ekonomske najpovoljnije ponude (ENP kriterij). ENP kriterij je definiran za grupu računala (osobna, all-in-one i prijenosna), i to kriteriji: ponuđena cijena, rok isporuke i rok popravka – zamjene, dok se za neprekidna napajanja i ostalu opremu koristi kriterij najniže cijene. Kriteriji su odabrani i definirani na način koji će, uzimajući u obzir tehničke karakteristike i postojeće standarde predmetne opreme, donijeti dodanu vrijednost korisnicima (pristup „Best value for money“).


Pisane vijesti