Opskrba električnom energijom - nacrt Dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Opskrba električnom energijom.jpg

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za nabavu opskrbe električnom energijom.

Nacrt Dokumentacije o nabavi dostupan je ovdje.

Pisane vijesti