Računala i računalna oprema - nacrt Dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Računala2.jpg

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi računala i računalne opreme.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti ovdje.

Pisane vijesti