Obavijest o sklapanju okvirnih sporazuma u postupku javne nabave računala i računalne opreme

Državni ured za središnju javnu nabavu je nakon provedenog postupka javne nabave dana 12. lipnja 2015. godine sklopio okvirne sporazume za nabavu računalne opreme (5 grupa predmeta nabave).

Državni ured za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Državni ured) je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave dana 12. lipnja 2015. godine sklopio okvirne sporazume za nabavu računalne opreme (5 grupa predmeta nabave) za obveznike središnje javne nabave određene člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine broj 3/15). Okvirni sporazumi sklopljeni su na razdoblje od dvije godine i koristiti će ih i korisnici iz nadležnosti pojedinih tijela: Uredi državne uprave u županijama iz nadležnosti Ministarstva uprave te  sudovi i kaznionice iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa.

Sklopljeni okvirni sporazumi predstavljaju samo okvir u kojem se definira računalna oprema i cijene, dok se konkretna oprema nabavlja temeljem pojedinačnih ugovora koje zaključuju pojedini korisnici i odabrani ponuditelj. Dakle, količine navedene u dokumentaciji za nadmetanje su okvirne količine za dvogodišnje razdoblje te korisnici nisu obvezni navedene količine realizirati u cjelosti.  Količine koje će se nabavljati odredit će svaki korisnik sukladno konkretnim potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima. Realizacija okvirnog sporazuma moguća je i putem korištenja sredstava iz fondova Europske unije.

Tijekom pripreme postupka javne nabave, u dijelu tehničke specifikacije, Državni ured je aktivno surađivao s ključnim korisnicima, odnosno stručnim djelatnicima iz pojedinih tijela državne uprave. Također je bilo provedeno nekoliko usuglašavanja i revidiranja potreba korisnika s ciljem standardizacije artikala i ujednačavanja potreba. U cijenu računalne opreme uključeni su i dodatni zahtjevi korisnika, a u svrhu povećanja kvalitete opreme i usluge održavanja opreme. Isto tako sva računala isporučuju se sa ugrađenim operativnim sustavom Windows.

Uzimajući u obzir izvješća i preporuke Europske komisije, kao i dobru praksu Europske unije, Državni ured u ovom postupku je koristio kriterij ekonomske najpovoljnije ponude (ENP kriterij) za  tri grupe računala (osobna, all-in-one i prijenosna), i to prema kriterijima: ponuđena cijena, rok isporuke i rok popravka – zamjene, dok se za neprekidna napajanja i ostalu opremu koristi kriterij najniže cijene. Kriteriji su odabrani i definirani na način koji će, uzimajući u obzir tehničke karakteristike i postojeće standarde predmetne opreme, donijeti dodanu vrijednost korisnicima (pristup „Best value for money“).

Svi detaljniji podaci o predmetnom postupku javne nabave nalaze se na web stranici Državnog ureda za središnju javnu nabavu  http://www.sredisnjanabava.hr/default.aspx?id=522&nid=39


Pisane vijesti