Objavljen postupak javne nabave

Slika /slike/Nabavne kategorije/Usluge fiksne telefonije.jpg

Postupak javne nabave elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i opreme za korištenje tih usluga započeo je 12. lipnja 2017. godine slanjem obavijesti u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i opreme za korištenje tih usluga s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na razdoblje od tri godine. Nabava se provodi za obveznike središnje javne nabave (Ured predsjednice Republike Hrvatske, Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske, uredi i stručne službe Vlade Republike Hrvatske, ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije) i za korisnike temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2015. godine (uredi državne uprave, sudovi, sveučilišta, centri za socijalnu skrb, muzeji, itd.). Sveukupno se time provodi objedinjena nabava za oko 540 obveznika javne nabave.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 119.000.000,00 kuna za cjelokupno predviđeno vrijeme trajanja okvirnog sporazuma (3 godine), a količine predmeta nabave predstavljaju predviđene količine. Korisnici će na temelju okvirnog sporazuma sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi, a sukladno stvarnim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima.

Tijekom pripreme postupka nabave provedene su brojne tehničke konzultacije sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a također je u procesu izrade dokumentacije o nabavi, u dijelu tehničke specifikacije,  Središnji državni ured aktivno surađivao s ključnim korisnicima, odnosno stručnim djelatnicima iz pojedinih tijela državne uprave.

Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2017/S 0F2-0011742) i internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda.

Rok za dostavu ponuda je 6. rujna 2017. godine u 13:00 sati.

Pisane vijesti