Objavljivanje na stranicama Državnog ureda

U cilju povećanja  transparentnosti u radu Državnog ureda vezano za provođenje postupaka središnje javne nabave, od prosinca 2012. godine na internetskim stranicama Državnog ureda objavljivat će se pojedini dokumenti koji su doneseni u tim postupcima javne nabave.

U cilju povećanja  transparentnosti u radu Državnog ureda vezano za provođenje postupaka središnje javne nabave, od prosinca 2012. godine na internetskim stranicama Državnog ureda objavljivat će se pojedini dokumenti koji su doneseni u tim postupcima javne nabave.

Za svaki postupak koji je proveden u 2012. godini i buduće postupke središnje javne nabave objavit će se u pdf. formatu ili zip formatu (ukoliko Dokumentacija za nadmetanje i troškovnik sadrže više dokumenata, odnosno ukoliko se donose Odluke o odabiru ili zaključuju okvirni sporazumi za više grupa) sljedeći dokumenti: poziv na nadmetanje (ili odgovarajuća objava), dokumentacija za nadmetanje,  objašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje i poziva na nadmetanje, ako ih je bilo,  zapisnik o javnom otvaranju ponuda,  zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda,  odluka/e o odabiru/poništenju, okvirni sporazum, odnosno ugovor o javnoj nabavi, ako je zaključen od strane Državnog ureda, obavijest o sklopljenom ugovoru/okvirnom sporazumu, informacija o izjavljenoj žalbi, link na odluku Državne komisije za kontrolu postupaka (na stranicama Državne komisije).

Pisane vijesti