Računala i računalna oprema- prethodno savjetovanje i izvješće o prethodnom savjetovanju

Slika /slike/Nabavne kategorije/Računala2.jpg
Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvšenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 14. studenog 2018. godine.

Dokumentacija se može preuzeti ovdje.

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Naručitelj je sastavio Izvješće o prethodnom savjetovanju kojeg možete preuzeti ovdje.

Pisane vijesti