Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži - Nacrt Dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Usluge mobilne telefonije.jpg

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za nabavu usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti ovdje.

Pisane vijesti