Usluge fiksne telefonije

1. Tko su korisnici Okvirnog sporazuma?

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu državnog ureda za središnju javnu nabavu, KLASA: 022-03/15-04/128, URBROJ: 50301-05/05-15-4 od 23. travnja 2015. godine obveznik ste središnje javne nabave za ovu nabavnu kategoriju, bez obzira na planirani  iznos nabave.

2. Da li korisnici moraju ugovarati usluge putem Okvirnog sporazuma?

Okvirni sporazumi iz postupka s evidencijskim brom 2/2017, je za korisnike u svim grupama navedenim u Prilogu 3. okvirnih sporazuma obvezujući.

3. Postoji li mogućnost ne ugovaranja usluge putem Okvirnog sporazuma?

Odluka Vlade RH od 23. travnja 2015. godine, ne sadrži odredbu prema kojoj korisnici nisu dužni zaključivati pojedinačne ugovore temeljem okvirnih sporazuma koje zaključi Središnji ured, ako im je postojeća cijena ili druga nabavna cijena usluge povoljnija.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu nema ovlasti da daje suglasnost korisnicima za sklapanje ili nesklapanje pojedinačnih ugovora temeljem Okvirnog sporazuma, tako da je za odabir nesklapanja pojedinačnog ugovora odgovornost uvijek na korisnicima uzimajući u obzir razloge takvog postupanja, te uvažavajući pri tom odredbe Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i podzakonskih propisa.

4. Kada korisnici ugovaraju uslugu?

Sukladno članku 3. stavku 5. Okvirnog sporazuma predviđen je sukcesivan pristup korisnika Okvirnom sporazumu radi poštivanja ranije preuzetih ugovornih obveza, konkretno, ne morate sklapati ugovor temeljem predmetnog Okvirnog sporazuma sve dok vam ne istekne sadašnja ugovorna obveza. Navedeno je određeno i iz razloga jer prijevremeni raskid ugovorne obveze može prouzročiti naplatu ugovorne kazne za prijevremeni raskid trenutne ugovorne obveze što za korisnike ne bi bilo svrsishodno i isplativo.

Ugovoriti po Okvirnom sporazumu možete i prije, ukoliko su Vam uvjeti ukupno povoljniji, uzimajući u obzir moguću naknadu za radi poštivanja ranije preuzetih ugovornih obveza.

5. Trajanje ugovora

Ugovor se sklapa na razdoblje od jedne do tri godine ali vrijeme trajanja ugovora ne smije biti dulje od 1. veljače 2022. godine, sukladno članku 147., stavku 2. Zakona o javnoj nabavi.

6. Vrijednost ugovora

Vrijednost Ugovora iskazuje se sukladno okvirnim količinama ugovorenih usluga koje su navedene u Prilogu I.-Troškovnik ponuđenih usluga, a u skladu su s osiguranim financijskim sredstvima korisnika.

7. Da li je moguće u nabavnim grupama zajednice gospodarskih subjekata (HT, iskon i optima) potpisati ugovor s bilo kojim članom zajednice?

Ne, korisnici potpisuju Ugovor s članom zajednice navedenim u Prilogu 3. Okvirnog sporazuma. Navedeni raspored je definiran Ugovorom između članova zajednice gospodarskih subjekata i nije ga moguće mijenjati.

8. Što ako je ponuda na temelju okvirnog sporazuma nepovoljna?
 1. Kontaktirajte prodajnog predstavnika navedenog u Prilogu 3. Okvirnog sporazuma i zamolite da vam izračuna buduću potrošnju, podsjećamo da je prema uvjetima Okvirnog sporazuma mjesečni trošak predvidiv i skoro nepromjenjiv.

 2. Usporedite uvjete vašega postojećeg ugovora (s troškom raskida ugovora) i budućeg ugovora na temelju Okvirnog sporazuma.

 3. Sukladno PRILOGU 2. Tehničkih specifikacija, točki 3.7 Zamjenjivost usluga, ponuditelj je u obvezi napraviti plan optimizacije ukoliko korisnik zahtijeva. Ponuditelj mora na osnovu podataka o postojećem stanju opreme kod korisnika dati prijedlog optimizacije postojećih usluga na naprednije usluge. Zamjenjivost usluge može se provesti uz uvjete da se zadrži najmanje ista razina kakvoće usluge uz istu ili nižu jediničnu cijenu definiranom troškovniku.

Ukoliko vam je postojeći ugovor povoljniji nemojte ga raskidati već ga koristite do kraja važenja.

9. Koje usluge ugovarati?

Temeljem Okvirnog sporazuma ugovarate one usluge koje su vam potrebne, nije obavezna usluga najma telefonske centrale i uređaja ako posjedujete vlastitu.

Okvirnim sporazumom predviđena je i mogućnost zamjenjivosti usluge kada se radi o staroj tehnologiji s novom koja bi trebala u konačnici biti povoljnija i naprednija usluga na način da se određena investicija vrati kroz određeni niz godina.

Kroz Okvirni sporazum nudi vam se šest vrsta telekomunikacijskih usluga koje upotrebljavaju poslovni korisnici i koje se nalaze na tržištu te sigurno koristite jednu od njih, ovisno o slučaju, ponuditelju je puno zanimljivije ponuditi napredniju uslugu kako bi optimizirali svoje vlastito poslovanje tako da vas činjenica što imate staru „telefonsku centralu“ ne mora brinuti.

Vrsta usluga koje su ugovorene Okvirnim sporazumima su:

 1. Govorna usluga putem analognog priključka je usluga analognog priključka koja podrazumijeva da na jednom priključku omogući jedan govorni kanal i jedan telefonski broj, te da usluga omogućuje spajanje analognog telefona ili telefaks uređaja. Ako ugovarate na ovaj način, cijena po OS će sigurno biti veća nego do sada, jer se sukladno OS naplaćuje priključak bez obzira koliko je minuta iskorišteno, za razliku od prije kada se je obračunavala svaka minuta. Trošak možete smanjiti promjenom usluge, kako je navedeno u dijelu točke 10. ove Upute.

 2. Govorna usluga pristupom Internetu preko analogne linije uključuje kombiniranu uslugu pristupa Internetu putem xDSL-a i telefonsku uslugu preko postojećih analognih linija na kojima je aktivirana ovakva vrsta kombinirane usluge. Ponuđena usluga mora sadržavati najmanje jednu telefonsku liniju s jednim brojem uz različiti pristup brzini Interneta.

 3. Govorna usluga putem ISDN PRA priključka podrazumijeva 10 (deset), 20 (dvadeset) ili 30 (trideset) kanala, te omogućuje spajanje kućne centrale prema javnoj mreži. ISDN PRA usluga omogućuje direktan pristup pozvanom broju (DDI) bez posredovanja operatera kućne centrale.

 4. Govorna usluga putem VOIP PBX Trunk usluge pruža se putem VOIP protokola te se usluga ponuditelja spaja na postojeću telefonsku centralu korisnika. Općenito ovu vrstu usluge koriste tijela državne uprave sa velikim brojem zaposlenika.

 5. Govorna usluga putem VOIP PBX usluge pruža se putem VOIP protokola. Preduvjet za ovu vrstu usluge je osigurana komunikacijska mreža (mreža kao za računala) kod korisnika. Razlika u odnosu na VOIP PBX Trunk uslugu je što kod ove vrste usluge korisnik uzima u najam telefonske uređaje, centralu i uslugu i nema potrebe za dodatnim plaćanjima za održavanje sustava.

 6. Usluga besplatnog poziva je usluga kojom Korisnik omogućuje građanima da iz nepokretne i pokretne mreže mogu besplatno pozivati upotrebom jedinstvenoga pozivnog predbroja 0800 u svrhu komunikacije i obavješćivanja građana.

10. Optimizacija usluge

Uz postizanje nižih cijena, cilj objedinjene nabave je optimizacija i racionalizacija  telekomunikacijskog sustava. Optimizaciju i racionalizaciju telekomunikacijskog sustava postići ćete smanjenjem obujma usluge ili promjenom usluge.

 • Smanjenje obujma usluge podrazumijeva smanjenje količine priključaka i smanjenje broja govornih kanala na količinu koja će vam biti dovoljna za normalni promet.
  Točan izračun i dimenzioniranje telekomunikacijskog prometa je složen proces za koje je potrebno postaviti mjerenje ali osnovni princip svodi se na određivanje perioda dana kada se najviše razgovara prema vanjskim korisnicima, prema tom periodu odredite količinu govornih kanala, na način da odredite količinu korisnika koji u isto vrijeme razgovaraju neovisno da li je poziv dolazni ili odlazni. U određivanju količine govornih kanala preporučujemo tražiti pomoć stručne osobe.

 • Telekomunikacijski sustav (telefonska centrala, telefoni, priključci) može se optimizirati i promjenom usluge na način da na lokaciji gdje koristite analogne priključke (npr. HALO priključke) i priključke koji su na telefonskoj centrali (npr. ISDN PRA, VOIP PBX usluge), zatražite isključenje analognih priključaka, a umjesto tog priključka aktivirate dodatne brojeve na telefonskoj centrali.

Ponuditelj u svojem obračunu prometa (u tuzemstvu, inozemstvu neovisno o nepokretnoj odnosno pokretnoj mreži) koristi tkz. FLAT model.  Ovaj model podrazumijeva „fiksni“ odnosno nepromjenjiv iznos računa za promet (razgovore) i to za usluge (Troškovnik – 5. Usluge poziva) koje su ugovorene. Na ovaj način korisnici koji imaju malo minuta razgovora uz nepravilno dimenzioniran telekomunikacijski sustav (npr. previše govornih kanala) mogu dobiti Ponudu koja je veća 50 % dosadašnjih računa.  Preporučujemo  da prije zaključivanja ugovora izvidite mogućnost optimizacije vaše telefonske usluge na način da analizirate postojeću mrežu i potrošnju te napravite novi prijedlog infrastrukture. Preporučujemo pomoć stručne osobe (održavatelj telefonskog sustava, informatičar ili neki drug stručni savjetnik), ukoliko koristite staru telefonsku centralu s starom opremom možete razmisliti o promjeni usluge na npr. VOIP PBX uslugu koja je nešto skuplja ali nemate trošak održavanja telefonske centrale i opreme (koju morate uzeti u obzir). Kod ove vrste usluge telefoni i ostala oprema uzima se u najam. Za manje korisnike koji nemaju vlastite resurse za održavanje ovakve opreme ovakvo rješenje je najprihvativije.  
 
Primjer optimizacije usluge uz smanjenje obujma usluge:  
Korisnik ima ugovorenu govornu uslugu putem IP priključka s 60 govornih kanala i 500 prolaznih brojeva (ujedno i broj korisnika). Telefonska centrala i oprema je u vlasništvu korisnika. Korisnik također ima ugovoreni tarifni paket za minute sukladno svojim potrebama u nacionalnom i međunarodnom prometu. 

Odabrani ponuditelj ponudio je sukladno Okvirnom sporazumu istu uslugu (VOIP PBX Trunk) za isti broj govornih kanala i prolaznih brojeva. Prilikom dostave ponude korisnik je uočio da je Ponuda veća 100% u odnosu na dosadašnju potrošnju, što je neprihvatljivo za korisnika.

Analizom računa uočeno je da korisnik ima prevelik broj govornih kanala u odnosu na mjesečni promet prema nacionalnim i međunarodnim destinacijama. Izračunom je dobiveno da je korisniku dovoljno za prosječni promet koji ima na mjesečnoj razini tek 7 govornih kanala. Obzirom da se radi o prosječnom prometu, korisniku je preporučeno da smanji broj govornih kanala na 25 kako bi sustav radio bez zagušenja, a ostvarile bi se uštede.