Opskrba prirodnim plinom

Aktualni okvirni sporazumi:

 

Uputa korisnicima okvirnih sporazuma broj 12/2023: