Cijene za korisnike

Sukladno okvirnim sporazumima za nabavu potrošnog materijala Središnji državni ured za središnju javnu nabavu će svakih mjesec dana objavljivati cijene potrošnog materijala koje se primjenjuju za korisnike okvirnih sporazuma u narednom razdoblju od mjesec dana.


(ažurirano 14. lipnja 2024. godine)