Česta pitanja

1. Zbog specifičnosti prostora o kojem se radi i sukladno novim potrebama, postoji li mogućnost da za čišćenje dijela uredskog prostora i dvorana za sastanke, te dijela hodnika, ulaznog prostora, stubišta i dizala, promijenimo učestalost čišćenja, odnosno dinamiku obavljanja usluge čišćenja, s tri puta na pet puta tjedno?

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, kao naručitelj, korisnicima daje smjernice o primjeni okvirnog sporazuma za usluge čišćenja. Učestalost, odnosno dinamika obavljanja usluga čišćenja koja je navedena u okvirnom sporazumu, u Prilogu III. - Popis adresa lokacija na kojima će se obavljati usluga, iskazana je u trenutku prikupljanja potreba od korisnika. U članku 9. okvirnog sporazuma (Vrijeme i način pružanja usluge) navedeno je da učestalost obavljanja usluge redovnog, periodičnog čišćenja prostorija i/ili dodatne prisutnosti, definira korisnik sukladno svojim potrebama prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi.

Nadalje, u članku 5. okvirnog sporazuma za usluge čišćenja, navedeno je da su iskazane količine u troškovniku (Prilogu I.) okvirne, te da stvarna realizacija može biti veća ili manja od okvirnih količina, i da će ovisiti o potrebama korisnika i raspoloživim financijskim sredstvima.

Slijedom navedenog, nema zapreke da korisnik za pojedine prostore ugovori uslugu čišćenja do pet puta tjedno.