Financijski dokumenti

  • Sustav unutarnjih financijskih kontrola

    • Osoba zadužena za nepravilnosti:
 


tel: 01/4599 831
e-pošta: info@nabava.gov.hr 
 
Temeljem odredbe članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj 78/2015 i 102/2019) utvrđena je obveza čelnika korisnika proračuna da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti.

Sukladno odredbama članka 43. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, osoba zadužena za nepravilnosti:

  • zaprima prijave o nepravilnostima od zaposlenika, građana ili anonimnih prijavitelja, odnosno kada nepravilnosti nisu utvrđene tijekom nadležnog postupanja državnih institucija, koje se odnose na rad nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima su imenovane

  • procjenjuje osnovanost zaprimljenih prijava o nepravilnostima i predlaže način postupanja u skladu s Pravilnikom o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (Narodne novine, broj 78/2020) te

  • priprema godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima.

Javna objava informacija o trošenju sredstava

Isplate s jedinstvenog računa državnog proračuna

Ministarstvo financija na svojoj mrežnoj stranici objavljuje podatke o izravnim isplatama s jedinstvenog računa državnog proračuna krajnjim primateljima sredstava.

poveznica: https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/aplikacija-upit-po-dobavljacima/3250  

Isplata s posebnog računa

Financijski plan Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za 2024
Financijski izvještaji Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za 2023.
Sudjelovanje građana u procesu planiranja državnog proračuna

Prema Uputi Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna, a u cilju podupiranja načela transparentnosti i stvaranja preduvjeta za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, odnosno upravljanje javnim resursima, ministarstva i ostali proračunski korisnici državnog proračuna, po usvajanju državnog proračuna od strane Hrvatskog sabora, dužni su financijski plan objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna, uz ostale već prisutne vidove sudjelovanja, preporuka je da ministarstva i ostali proračunski korisnici državnog proračuna osiguraju zainteresiranoj javnosti mogućnost online dostave komentara, preporuka i prijedloga na usvojeni financijski plan kako bi se zaprimljeni komentari mogli razmotriti prilikom izrade sljedećeg financijskog plana.
 
Komentari i prijedlozi mogu se dostaviti na email: racunovodstvo@nabava.gov.hr  Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika, najkasnije do 31. kolovoza 2023. godine.

Pozivamo građane i zainteresiranu javnost da se aktivno uključe u kreiranje proračuna svojim komentarima i prijedlozima na već usvojeni financijski plan za razdoblje od 2023. do 2025. godine, a Središnji državni ured za središnju javnu nabavu će razmotriti zaprimljene prijedloge i komentare pri izradi prijedloga svojih financijskih planova za sljedeće trogodišnje razdoblje (2024. - 2026.).

Financijski izvještaji Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu od 2018. do 2022. godine
Financijski plan Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu od 2018. do 2023.