Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013, 85/2015 i 69/2022).
 
Zakonom se propisuju načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
 
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu.


Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Središnji državni ured za središnju javnu nabavu može se podnijeti usmenim ili pismenim putem Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, službeniku za informiranje.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem, potrebno je ispuniti Obrazac broj 2. Zahtjev za pristup informacijama, Obrazac broj 3. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije ili Obrazac broj 4. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, koji se šalje:  
 
na adresu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8, 10 000 Zagreb;
elektroničkom poštom na: informiranje@nabava.gov.hr  

Ukoliko se zahtjev podnosi usmeno ili putem telefona, zahtjev se može podnijeti: 
 
osobnim dolaskom na navedenu adresu;
na broj telefona: 01/4599 831; 
 

  • Službenica za informiranje:

Iva Poleto Pavlović

e-pošta: iva.poleto-pavlovic@nabava.gov.hr 
tel: 01/4599 885
 
Zamjenica: Ana Marija Šutić 

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14, 15/14 i 141/22).

 

Objavljivanje informacija

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu na svojoj internetskoj stranici ima objavljene sve informacije sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013, 85/2015 i 69/2022), osim onih za koje postoje ograničenja prava na pristup ili nisu u nadležnosti Središnjeg državnog ureda (primjerice, Središnji državni ured u okviru svoje nadležnosti ne vodi registre ili baze podataka). 

 

Dodatne informacije

Povjerenik za informiranje